Algemene Voorwaarden – Huisdiershop Snickers

De van toepassing zijnde Algemene verkoopvoorwaarden treft u onderstaand aan:

Huisdiershop Snickers
Hart van Brabantlaan 545
5038 LH Tilburg

KvK: 69804591

Telefoon: +31 657584372
E-mail: madelon@huisdierservicesnickers.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Huisdiershop Snickers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: ‘voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Huisdiershop Snickers worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Huisdiershop Snickers bedwongen ten behoeve van door Huisdiershop Snickers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst)

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Huisdiershop Snickers zijn vrijblijvend en Huisdiershop Snickers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Huisdiershop Snickers, Huisdiershop Snickers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Huisdiershop Snickers dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betaling

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende btw-percentage.

Huisdiershop Snickers biedt twee betalingsmogelijkheden. Bij levering door een vervoerder kunt u de bestelling door middel van vooruitbetaling (iDEAL of PayPal) voldoen. Huisdiershop Snickers behoud zich het recht deze mogelijkheid op elk moment zonder opgaaf van reden te beëindigen.

Artikel 4. Levering

De door Huisdiershop Snickers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Huisdiershop Snickers u hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomstig stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Gropet verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Huisdiershop Snickers geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Huisdiershop Snickers garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Huisdiershop Snickers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering, althans na dat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Huisdiershop Snickers de keuze de betreffende producten tegen retourneren daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 30 dagen, te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering door Huisdiershop Snickers te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. De factuur waarde van het product wordt binnen 14 dagen na ontvangst retouren gerestitueerd.

Artikel 8. Bestellingen/ communicatie

Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Huisdiershop Snickers, dan wel tussen Huisdiershop Snickers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Huisdiershop Snickers, is Huisdiershop Snickers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Huisdiershop Snickers

.

Artikel 9. Persoonsgegevens

Huisdiershop Snickers zal de door u versterkte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Huisdiershop Snickers ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Huisdiershop Snickers ongehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Huisdiershop Snickers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Huisdiershop Snickers schriftelijk opgave doet van een adres, is Huisdiershop Snickers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Huisdiershop Snickers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Huisdiershop Snickers.

De door Huisdiershop Snickers geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Wanneer door Huisdiershop Snickers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverzetbaar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden dat Huisdiershop Snickers deze voorwaarden soepel toepast.

Indien een of meer van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Huisdiershop Snickers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Huisdiershop Snickers vast te stellen nieuwe rechten toelaatbare bepaling.

Huisdiershop Snickers is bevoegd om de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Geschillen

Bij niet nakoming van enige verplichtring uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting de arrondissementsrechtbank te Tilburg tenzij u woonplaats heeft binnen het Rijk in Europa en binnen 1 maand nadat beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijk instantie als bevoegde te willen aanmerken.

Mocht Huisdiershop Snickers overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim afnemer dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Huisdiershop Snickers de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.